Výber jazyka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Komunitné centrum GánovceKomunitné centrum Gánovce

tu ku stiahnutiu

Modernizácia verejného osvetlenia

Národný projekt Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciachtu ku stiahnutiu

 

Dotácia na Materskú školu v Gánovciach - informácia

Informácia o dotácii na MŠ

tu ku stiahnutiu

Kamerový systém dotácia

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stanovy združenia

STANOVY

Čl. 1
Názov združenia

Názov združenie  je Neandertal

Názov vychádza z nálezu výliatku mozgu androida v  travertínoch v obci Gánovce, ktorému bol priznaný pôvod druhu Homo neanderthalensis.

Neandertal je občianskzm združením a je subjektom práva zriadeným v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 83/1990 Zb o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Zakladateľ

Občianske združenie Neandertal bolo založené dňa 09.05.2007 ako združenie fyzických a  právnických osôb, ktorí chcú svojim pričinením chrániť, zveľaďovať a  prezentovať historické hodnoty krajiny a náleziska lebky neandrtálca.  

Zakladajúci členovia do doby prvého zasadnutia Valného zhromaždenia členov predstavujú Správnu radu so všetkými právami a povinnosťami v znení týchto Stanov. Táto Správna rada si zo svojich členov určí svojho predsedu.

Čl. 3
Sídlo združenia

Občianske združenie Neandrtal

Nová 132,

058 01  Gánovce

Čl. 4
Účel a predmet činnosti

Občianske združenie Neandertal ďalej len „o.z. Neandrtal“):

 1. sústreďuje poznatky a údaje o histórii obce Gánovce a jej okolitej krajiny a  tieto využíva  pre verejne prospešné účely ich prezentáciou a zveľaďovaním,
 2. chráni a zveľaďuje nálezisko travertínov v obci Gánovce, realizuje a organizuje jeho výskum a  prieskum a  využívanie na náučné, prezentačné a  návštevnícke účely v medziach daných všeobecne záväznými predpismi,
 3. podporuje rozvoj cestovného ruchu obce a celého regiónu a  ochranu a  tvorbu životného prostredia,
 4. prispieva obci Gánovce a  ostatným obciam, ktoré o to prejavia záujem vzájomnou dohodou, k rozvoju najma v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, sociálneho a trvalo udržateľného rozvoja,
 5. podieľa sa na  rozvoji obce, jej obrazu a  vzhľadu, vizualizácii a  harmonizácii okolitej krajiny a na rozumnom využívaní prírodných zdrojov krajiny pre tieto účely,
 6. spracováva námety a návrhy projektov s cieľom vytvorenia, alebo obnovenia nových prírodných hodnôt, realizuje za týmto účelom projekty z  vlastných zdrojov, alebo z  iných verejne dostupných účelovo získaných prostriedkov,
 7. pre tento účel združuje finančné prostriedky a materiálno technické vybavenie,
 8. využíva odbornú spôsobilosť, znalosti a skúsenosti svojich členov pre účely O.Z. a vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť,
 9. prispieva k propagácii ochrany a  tvorby životného prostredia a  podieľa sa na opatreniach eliminujúcich negatívne následky zapríčinených poškodeným stavom životného prostredia a prírodnými kalamitami,
 10. spravuje, zveľaďuje a využíva vlastný majetok,
 11. vstupuje do vecných združení a spolkov a môže zakladať sesterské neziskové organizácie mimo svojej pôsobnosti v rámcoch príslušných všeobecne záväzných predpisov.
Čl. 5
Orgány O.Z.  Neandertal

Orgánmi o.ozZ. Neandertal sú :

 • Valné zhromaždenie členov
 • Správna rada
 • Výkonný sekretariát
 • Riaditeľ  Výkonného sekretariátu

Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom O.Z.. Valného zhromaždenia sa spravidla zúčastňujú všetci členovia O.Z. Neandertal.

Zhromaždenie:

 • volí a odvoláva predsedu Valného zhromaždenia O.Z.  Neandertal,
 • berie na vedomie schválených členov O.Z. Neandertal a ich účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia,
 • volí členov Správnej rady a v prípade potreby aj jej predsedu,
 • schvaľuje rámcový plán činnosti združenia na dvojročné obdobie a správy o činnosti za dané obdobie,
 • schvaľuje dvojročný rozpočet, stanovy a  ich zmeny a  doplnky, vnútorné inštrukcie a  materiály, marketingové a  manažmentové plány združenia, vstúpenie a  vystúpenie do a z iných združení a zakladanie sesterských neziskových organizácii,
 • prijíma rozhodnutie o zrušení združenia,
 • berie na vedomie všetky ostatné informácie a spracované dokumenty,
 • schádza sa minimálne jeden krát za dva roky v sídle O.Z. Neandertal,

Uznesenia Valného zhromaždenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou jej členov, v ich neprítomnosti sa berie do úvahy ich písomné vyjadrenie. Z rokovania sa spíše zápisnica a jej prílohou sú písomné vyjadrenia a  prezenčná listina. Nárokované náklady spojené so zasadnutím Valného zhromaždenia sa hradia  z  rozpočtu Výkonného sekretariátu.

Správna rada je riadiacim orgánom O.Z. Neandertal. Správna rada pozostáva z  jej predsedu a minimálne 4 členov Valného zhromaždenia. Výkon funkcie predsedu Správnej rady, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak, je totožný s funkciou predsedu Valného zhromaždenia. Správna rada:

 • schvaľuje žiadosti o členstvo v O.Z. Neandertal,
 • reaguje na operatívne situácie ovplyvňujúce chod združenia a z  tohto titulu prijíma rozhodnutia,
 • rozpracuje schválený rámcový plán činnosti na akčný plán pre dané časové obdobie a finančný plán vrátane rozpočtu Výkonného sekretariátu, 
 • spracováva a predkladá na zasadnutia Valného zhromaždenia správy o činnosti a  návrhy plánu činnosti združenia, spracováva návrhy vnútorných inštrukcií a  materiálov, marketingových a  manažmentových plánov združenia a  ostatných súvisiacich aktov,
 • zriaďuje, riadi a kontroluje činnosť Výkonného sekretariátu O.Z. Neandertal v smere danom zásadnými rozhodnutiami Valného zhromaždenia vrátane jeho rozpočtu,
 • poveruje a vymenuje riaditeľa Výkonného sekretariátu výkonom funkcie. Predseda Správnej rady s nim uzatvorí pracovnú zmluvu, vyjadruje sa k práci Výkonného sekretariátu vrátane obsadzovania jednotlivých pracovných funkcií v ňom a schvaľuje výšku ich odmien za vykonanú činnosť,
 • odvoláva riaditeľa Výkonného sekretariátu pričom nie je povinný uviesť dôvod odvolania,
 • zvolí zo svojich členov podpredsedu a určí jeho kompetencie v  prípade absencie výkonu predsedu,
 • odsúhlasí odstúpenie člena Správnej rady, ale odstúpením zo Správnej rady v zásade nezaniká členstvo v  O.Z. Neandertal a  ani právo účasti na Valnom zhromaždení. Odstúpenie z  členstva Správnej rady nesmie byť odsúhlasené ak sa počet jej členov v  prípade odstúpenia jej člena dostane pod stanovený limit počtu členov v Správnej rade. V tomto prípade sa odsúhlasí odstúpenie až po zvolení nového člena Správnej rady Valným zhromaždením,

Rokovanie Správnej rady zvoláva jej predseda podľa potreby, v zásade  však dvakrát ročne. Zasadnutie Správnej rady môže byť zlúčené so zasadnutím Valného zhromaždenia členov. V prípade potreby predseda zvolá so súhlasom všetkých jej členov mimoriadne pracovné zasadnutie Správnej rady.

Rozhodnutia  správnej  rady  sú  prijímané  konsenzom  prítomných  členov  Správnej  rady pričom prítomný na rozhodnutí musí byť jej predseda. V  mene Správnej rady sa navonok vyjadruje jej  predseda.

Členstvo v Správnej rade je čestné. Členom Správnej rady môžu byť uhradené nárokované náklady súvisiace s  výkonom funkcie, alebo stanovenej činnosti jej jednotlivých členov. Hradenie nákladov sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a  schvaľuje ich Správna rada na svojom zasadnutí po predložení relevantných podkladov na ich uhradenie. Nárokované náklady spojené so zasadnutiami Správnej rady sú hradené z  rozpočtu Výkonného sekretariátu.

Výkonný sekretariát je výkonným orgánom O.Z. Neandertal. Zriaďuje sa podľa možností a  potrieb združenia a  jeho sídlom je sídlo O.Z. Neandertal. O zriadení, zložení, funkcii, rozpočte a poslaní rozhoduje Správna rada a  tá spracuje vnútornú inštrukciu o  činnosti a funkciách Výkonného sekretariátu.

V zásade Výkonný sekretariát zabezpečuje:

 • podklady pre činnosť orgánov združenia,
 • dennú agendu a pracovné záväzky,
 • poradenskú a expertnú činnosť,
 • vhodné námety pre aktivity združenia a projekty pre ich realizáciu,
 • informačné materiály a tok informácií.

Sekretariát je tvorený kvalifikovanými pracovníkmi v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia s vysokoškolským vzdelaním, ako aj pracovníkmi ekonomického a manažérskeho charakteru.

Náklady na činnosť vrátane miezd pracovníkov Výkonného sekretariátu sú hradené z prostriedkov  O.Z. Neandertal.

Riaditeľ Výkonného sekretariátu je štatutárny zástupcom O.Z. Neandertal. Výkonom štatutárnej funkcie môže Správna rada poveriť jej predsedu v prípadoch, keď riaditeľ nie je schopný vykonávať svoju funkciu štatutára, alebo keď nie je ňou nik poverený. Pre platnosť úradného dokladu sa vyžaduje podpis štatutárneho zástupcu a odtlačok razítka O.Z. Neandertal. V prípadoch úradných dokladov týkajúcich sa schvaľovacej pôsobnosti ostatných orgánov sa k podpisu Riaditeľa vyžaduje aj podpis predsedu Správnej rady.

Riaditeľ Výkonného sekretariátu zodpovedá za činnosť sekretariátu Správnej rade.

Riaditeľ podpisuje pracovné, vykonávacie a obchodné zmluvy, zodpovedá za manažment projektov organizovaných O.Z. Neandertal, zabezpečuje bežnú agendu a  reprezentuje združenie v zastúpeniach a rokovaniach v  mene O.Z. Neandertal. Pracovné povinnosti riaditeľa Výkonného sekretariátu určí jeho pracovná zmluva v zmysle platných predpisov.

Čl. 6
Podmienky členstva

Členstvo v O.Z. Neandertal je čestné. Členom sa môže stať každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas so Stanovami a  ktorej predmet činnosti a konanie je v súlade s účelom O.Z. Neandertal, v súlade s dobrými mravmi a v rámci práva.

O členstvo treba písomne požiadať a  o  prijatí rozhodne Správna rada. V prípade potreby si táto môže vyžiadať referencie o  žiadateľovi o  členstvo, odporúča sa pri žiadosti predložiť doporučenie aspoň jedného člena O.Z. Neandertal.

Členom sa môže stať aj zahraničný záujemca, ktorý pre činnosť v O.Z. Neandertal bude konať výlučne v  intenciách týchto Stanov a  všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Členstvo je podmienkou voliteľnosti do štatutárnych funkcií a orgánov združenia.

Za základné práva členov sa považuje:

 • účasť na zasadnutí orgánov združenia
 • účasť na plánovaní a realizovaní aktivít v súlade s napĺňaním cieľov združenia
 • prezentácia aktivít združenia a jej členov, obce a dosiahnutých výsledkov
 • nárok na finančnú náhradu za náklady súvisiace s činnosťou o.z. Neandrtal
 • využívanie vlastných kapacít a zdrojov o.z. Neandrtal majetnej a nemajetnej povahy

Členom môžu byť uhradené aj náklady súvisiace s výkonom funkcie, alebo súvisiacej činnosti. Uhradenie nákladov sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a schvaľuje ich Správna rada na svojom zasadnutí po predložení relevantných podkladov na uhradenie.

Základné povinnosti členov:

 • dodržiavať Sttanovy, uznesenia a pokyny vydané v súlade so Stanovami o.z. Neandrtal
 • dbať na finančnú disciplínu, úspornosť a efektivitu vynaloženia prostridkov združenia
 • dodržiavať zásady dobrých mravov, etiky a ústretovosti
 • v súlade s cieľmi o.z. Neandrtal získavať prostriedky na jeho činnosť a dosahovanie cieľov združenia

Členovia môžu prispieť finančným príspevkom, ktorý je príjmom o.z. Neandertal. Členovia by principiálne mali asignovať príspevok z  dane na činnosť združenia vo výške určenej zákonom.

Členom môžu byť uhradené náklady súvisiace s výkonom funkcie, alebo stanovenej činnosti. Uhradenie nákladov sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a schvaľuje ich Správna rada na svojom zasadnutí po predložení relevantných podkladov na ich uhradenie.

Členstvo zaniká odstúpením, alebo  pozbavením členstva. Člen sa môže kedykoľvek vzdať svojho členstva, takto členstvo zaniká písomný vyjadrením vôle člena o odstúpení. Člen môže byť pozbavený členstva rozhodnutím Správnej rady vtedy, ak člen:

 • poruší Stanovy,
 • svojím konaním poškodí dobré meno združenia, alebo niektorého jej člena,
 • koná v rozpore s  dobrými mravmi, alebo je právoplatne potrestaný za porušenie zákona.

Členstvo zaniká ďalej úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, alebo zánikom O.Z. Neandertal

Čl. 7
Zásady hospodárenia

O.Z. Neandertal hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

Zdrojmi majetku vrátane všetkých finančných a materiálnych prostriedkov sú najmä :

 • finančné príspevky členov,
 • príspevok asignovanej dane fyzických a právnických osôb,
 • príspevky, dary, dotácie, granty, subvencie od tuzemských, alebo zahraničných právnických, alebo fyzických osôb,
 • príjmy z činnosti vykonávanej O.Z. Neandertal ako právnickou osobou, jeho členmi, alebo činnosťou Výkonného sekretariátu v medziach určených záväznými predpismi,
 • príjmy z  inej činnosti ako napr. grantové schémy,  projekty, programy, spolupráca, alebo spolupodieľanie sa na inej činnosti.

Majetok O.Z. Neandertal je vo vlastníctve združenia ako celku. Pre účel ochrany finančného majetku sa zriaďujú bežné bankové účty v oficiálnych peňažných ústavoch. Povinnosťou združenia, jeho orgánov a členov je čo najhospodárnejšie využívať a všemožne chrániť majetok vo vlastníctve, alebo v užívaní.

Hospodárenie s  majetkom sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Stanovami.

Prijatie daru, sponzorských prostriedkov, alebo majetku, ktorého hodnota presahuje 500 tis. Sk a  k  jeho užívaniu sa viažu podmienky stanovené darcom, alebo poskytovateľom, podlieha schváleniu Správnej rady.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a  za hospodárenie zodpovedá riaditeľ  Výkonného  sekretariátu  Správnej rade.

Čl. 8
Zánik O.Z. Neandertal

O.Z. Neandertal zaniká rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny Valného zhromaždenia členov o dobrovoľnom rozpustení, zániku, alebo jej zlúčením s  iným združením. V rozhodnutí sa určí termín zániku a k tomuto dňu sa vykonajú všetky úkony so zánikom spojené.

Pri zániku sa vykoná majetkovoprávne vysporiadanie likvidátorom určeným Správnou radou, ktorým je spravidla zástupca Výkonného sekretariátu. Majetkové vysporiadanie sa vykoná podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidácia majetku sa uskutoční do 6. mesiacov od prijatia rozhodnutia o zániku. Počas tohto obdobia môžu orgány o.z. Neandertal vykonávať len činnosť smerujúcu k vykonaniu likvidácie. Právna subjektivita o.z. Neandertal zanikne ukončením likvidácie v termíne zániku.

Pokiaľ rozhodnutie Valného zhromaždenia neurčí inak, Výkonný sekretariát je povinný zabezpečiť vykonanie najmä týchto úkonov :

 • sústrediť všetky peňažné prostriedky na jednom účte,
 • vysporiadať práva a záväzky,
 • v prípade potreby previesť ostávajúci majetok O.Z. Neandertal bezodplatne do vlastníctva toho člena, ktorý bude schválený Valným zhromaždením členov pri likvidácii majetku združenia, v zásade jedného z jeho zakladajúcich členov,
 • zostaviť účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predložiť ju Správnej rade,
 • postarať sa o bezpečné uloženie spisového materiálu a účtovných písomností združenia.

Ak výťažok likvidácie nestačí na uspokojenie všetkých zostávajúcich pohľadávok, likvidátor uspokojí predovšetkým pohľadávky voči zamestnancom Výkonného sekretariátu a pohľadávky štátu na odvodoch, daniach a poplatkoch. Ostatné pohľadávky uspokojí pomerne.

Prechod ostatných nemajetkových práv a záväzkov O.Z. Neandertal sa určí podľa výsledkov z  rokovaní s druhou stranou záväzku, pokiaľ tento prechod nevyplýva priamo zo všeobecne záväzných predpisov.

Tieto Stanovy boli schválené na ustanovujúcom zasadnutí zakladajúcimi členmi o.z. Neandertal v Gánovciach dňa  09.05.2007